שינוי יעוד משטח חקלאי למסחר משולב בשרותי נופש, נהלל

תוכנית ג/ 9283

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי למסחר משולב בשרותי נופש, נהלל
מספר: ג/ 9283
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לצורך הקצאת שטח לשרותי מסחר,
הסעדה ופעילות נופש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהלל

תיאור המיקום:
ישוב: נהלל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17183חלק34-35
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/11/1999תאריך פרסום: 22/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4825. עמוד: 1434. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים22/11/1999תאריך פרסום בעיתון: 22/11/1999.
החלטה בדיון באישור תכנית03/02/1999
פרסום להפקדה ברשומות03/09/1998תאריך פרסום: 03/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4677. עמוד: 5185. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים21/08/1998תאריך פרסום בעיתון: 21/08/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/08/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו03/08/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה03/08/1998
החלטה בדיון בהפקדה15/05/1997
קבלת תכנית06/06/1996