שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למגורים א' - דיר חנא

תוכנית ג/ 11033

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למגורים א' - דיר חנא
מספר: ג/ 11033
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לתכנן את השטחים המותחמים בקו כחול עבה ולקבוע
הנחיות תכנון בהתאם לחוק התכנון והבניה תשנ"ה
כולל יעודים וקביעת הוראות בניה לצורך הוצאות היתרי
בניה בשטח תכנית זו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא

תיאור המיקום:
ישוב: דיר חנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19430חלק917
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף16/06/1999
קבלת תכנית16/11/1998