שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת דלק ושרותי דרך

תוכנית ג/ 10100

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת דלק ושרותי דרך
מספר: ג/ 10100
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי ייעוד חלק מחלקה מס' 33 המסווג כשטח חקלאי
לשטח תחנת תידלוק ושרותי דרך מדרג ג' (התחנה
תואמת את הוראות תמ"א 18 נוסח 1968 - תשמ"ו תכנית
מתארארצית לתחנת תדלוק) ושאר המגרש ביעודו הנוכחי
כחקלאי.
ב. קביעת מרווחי - הבניה.
ג. קביעות אחוזי הבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין

תיאור המיקום:
ישוב: אעבלין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10264חלק33
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף10/03/1998
קבלת תכנית10/08/1997