שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת דלק-קביעת הוראות בניה - תחנת דלק-כפר ידידיה

תוכנית עח/ מק/ 188/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת דלק-קביעת הוראות בניה - תחנת דלק-כפר ידידיה
מספר: עח/ מק/ 188/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד של חלק מחלקה 1 כמסומן בתשריט משטח חקלאי לשטח תחנת תדלוק דרגה ב' על פי תמא/ 18
ב. קביעת הוראות בניה ותנאים להוצאות היתרי בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרידידיה

תיאור המיקום:
צומת העוגן מזרח

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8411חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית30/10/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים34430/10/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200600527/02/2006