שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תדלוק, מג'ד אל כרום

תוכנית ג/ 14955

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תדלוק, מג'ד אל כרום
מספר: ג/ 14955
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד, שטח חקלאי מיוחד א' ושטח לתחנת תדלוק.

עיקרי הוראות התכנית:
הגדרת שטח לשרותי דרך (להקמת תחנת תדלוק מדרגה ב').
הגדרת שטח חקלאי מיוחד כשטח שבו אסורה בנייה כמפורט בסעיף 3.1.3.
הגדרת שטח חקלאי מיוחד א' כשטח שבו חלות מגבלות בניה למגורים מכוח תמ"א 18 תיקון 2.
קביעת הוראות בניה.
קביעת השלבים והתניות לביצוע.
קביעת הנחיות סביבתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםמג'ד אל כרוםמג'ד אל כרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19052חלק2221, 30, 39-40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10523שינוי יעוד מחקלאי למגורים משולב, שינוי למתאר, מג'ד אל כרום.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2005תאריך פרסום: 08/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5453. עמוד: 272. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים16/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/09/2005
החלטה בדיון באישור תכנית17/08/2005
פרסום להפקדה ברשומות07/07/2005תאריך פרסום: 07/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5414. עמוד: 3356. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2005
פרסום להפקדה בעיתונים20/05/2005תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/05/2005
החלטה בדיון בוולק"ח21/03/2005
החלטה בדיון בהפקדה06/09/2004
קבלת תכנית02/09/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/09/2004