שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לאזור מגורים א'

תוכנית 22/ 03/ 102/ 43

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לאזור מגורים א'
מספר: 22/ 03/ 102/ 43
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ריכוז קטעי הקרקע וקביעת יעוד ממגורים א'
להקצאות מגרש לבניה עצמית.
ב. קביעת שביל להולכי רגל ברוחב 4 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39571חלק63, 133
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/02/1981תאריך פרסום: 19/02/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2694. עמוד: 1126. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון באישור תכנית20/10/1980
פרסום להפקדה בעיתונים26/01/1980תאריך פרסום בעיתון: 24/01/1980. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/01/1980. עיתון: מעריב.
החלטה בדיון בהפקדה17/01/1980
פרסום להפקדה ברשומות17/01/1980תאריך פרסום: 17/01/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2596. עמוד: 795. שנה עברית: התשם .
קבלת תכנית17/12/1979