שינוי יעוד משטח מגורים א' לשטח שב"צ בשכונת כנאענה

תוכנית ג/ 13460

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח מגורים א' לשטח שב"צ בשכונת כנאענה
מספר: ג/ 13460
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח מגורים לשטח בניני ציבור.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יהחלקה 22 וחלק מחלקה 26 בגוש 19356 בשטח כולל של 908 מ"ר משטח מגורים א' לשטח בניני ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19356חלק22, 2625
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7240שינוי לתכנית המתאר מספר ג / 4041 - עראבה.שינוי
תוכניתג/ 4014תכנית מתאר עראבהשינוי
תוכניתג/ 6761שנוי לתקנון תכנית מתאר -עראבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים19/02/2004תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות18/02/2004תאריך פרסום: 18/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5273. עמוד: 1926. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/10/2003
החלטה בדיון באישור תכנית30/07/2003
פרסום להפקדה ברשומות05/05/2003תאריך פרסום: 05/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5177. עמוד: 2195. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/04/2003
פרסום להפקדה בעיתונים13/04/2003תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 13/04/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2003. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/03/2003
החלטה בדיון בהפקדה16/12/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/12/2002
קבלת תכנית05/09/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200301730/07/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים29729/04/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200916/12/2002