שינוי יעוד משטח מסחרי לתעשיה -רח' יוסף סמלו

תוכנית 22/ 02/ 101/ 9/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח מסחרי לתעשיה -רח' יוסף סמלו
מספר: 22/ 02/ 101/ 9/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לאזור תעשיה על ידי שינויי
ביעוד הקרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
אזור תעשיה - רחוב סמלו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39576חלק55
39583חלק43, 60
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 104/ 14חלוקת מגרש מחדששינוי
תוכנית22/ 02/ 101/ 6אזור תעשיה נתיבות שינוי מאזור תעשיה לשטח מסחרישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/07/2000תאריך פרסום: 25/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4904. עמוד: 4312. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים16/07/2000תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/06/2000
החלטה בדיון באישור תכנית27/06/2000
פרסום להפקדה ברשומות18/04/2000תאריך פרסום: 18/04/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4873. עמוד: 3315. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים26/03/2000תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/03/2000
החלטה בדיון בהפקדה19/01/2000
קבלת תכנית13/06/1999