שינוי יעוד משטח ציבורי למשקי עזר.

תוכנית בר/ 316/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח ציבורי למשקי עזר.
מספר: בר/ 316/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח ציבורי למשקי עזר. חלוקה למגרשים. התווית דרך חדשה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרקדרון

תיאור המיקום:
מושב קדרון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4702חלק3, 20, 28-34
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/03/1968תאריך פרסום: 21/03/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1438. שנה עברית: התשכח .