שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים ב'

תוכנית 2/ 03/ 135/ 40

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים ב'
מספר: 2/ 03/ 135/ 40
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח מגרש 145 מגורים ב' והפיכת שטח ציבורי
פתוח ודרך לשטח פרטי פתוח על ידי שינויים ביעודי
קרקע וקביעת מגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
גוש: 40003 חלקה 41 (בית מס' 145) וחלקה 37
(בית מס' 161).

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40003חלק37, 41, 80, 85
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/11/1991תאריך פרסום: 07/11/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3940. עמוד: 611. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים24/10/1991תאריך פרסום בעיתון: 24/10/1991.
החלטה בדיון באישור תכנית14/10/1991
פרסום להפקדה ברשומות25/07/1991תאריך פרסום: 25/07/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3906. עמוד: 3253. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים25/06/1991תאריך פרסום בעיתון: 25/06/1991.
החלטה בדיון בהפקדה10/06/1991
קבלת תכנית25/11/1990