שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מסחרי "תחנת דלק"

תוכנית 7/ 02/ 172/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מסחרי "תחנת דלק"
מספר: 7/ 02/ 172/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד 1500 מ''ר משטח ציבורי פתוח למגרש מיוחד לתחנת תדלוק
ומזנון מטפוס 6 לפי תכנית מתאר ארצית לתחנת דלק מס' 18.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100059חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/05/1987תאריך פרסום: 01/05/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3447. עמוד: 1551. שנה עברית: התשמז .
החלטה בדיון באישור תכנית22/12/1986
פרסום להפקדה ברשומות09/10/1986תאריך פרסום: 09/10/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3389. עמוד: 35. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה בעיתונים15/09/1986תאריך פרסום בעיתון: 19/09/1986. תאריך פרסום בעיתון: 19/09/1986. תאריך פרסום בעיתון: 19/09/1986.
החלטה בדיון בהפקדה19/05/1986
קבלת תכנית25/02/1986