שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לדרך וחלוקת מגרשים בגוש 38558 חלקה 1 עומר

תוכנית 14/ 03/ 101/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לדרך וחלוקת מגרשים בגוש 38558 חלקה 1 עומר
מספר: 14/ 03/ 101/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לדרך כמוצע בתשריט.
2. חלוקה מחדש של חלקות מגורים 28, 26, 12, 10, 8, 55, 53, 47, 45,
23-57, 14-27, 2-16, 30-41, 33 כמוצע בתשריט.
3. יעוד אזור לבנייני ציבור כמפורט בתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/11/1979תאריך פרסום: 22/11/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2581. עמוד: 349. שנה עברית: התשם .
פרסום לאישור בעיתונים05/10/1979
החלטה בדיון באישור תכנית12/03/1979
פרסום להפקדה ברשומות08/12/1977תאריך פרסום: 08/12/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2392. עמוד: 551. שנה עברית: התשלח .
פרסום להפקדה בעיתונים09/11/1977תאריך פרסום בעיתון: 09/11/1977. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/1977. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/1977.
החלטה בדיון בהפקדה19/09/1977
קבלת תכנית12/08/1977