שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למגורים

תוכנית ש/ 1240/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למגורים
מספר: ש/ 1240/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע משטח ציבורי למגורים.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד קרקע מחלקה 62 בגוש 10398 משטח ציבורי פתוח למגורים א'.
- הסדרת חלוקה חדשה בתחום החלקה.
- שינוי קווי בנין.
- שינוי גודל מגרש מינימלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןג'סר א-זרקאג'סר א-זרקא

תיאור המיקום:
בחלק הצפוני בישוב ג'סר אלזרקא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10398חלק62
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתש/ 356תכנית מתאר ג'יסר אל זרקא.שינוי
תוכניתש/ 730תוספת אחוזי בניה ג'סר אלזרקא.כפיפות
תוכניתש/ מק/ 950/ אהקמת מחסנים דירתיים בתחום תכנון ועדה מקומית "שומרון".כפיפות
תוכניתש/ מק/ 1076תוספת יחידות דיור בג'סר אל זרקאכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הוגשו התנגדויות16/10/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות06/08/2012תאריך פרסום: 06/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6456. עמוד: 5665. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית15/07/2012
פרסום להפקדה בעיתונים06/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/06/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/06/2012
החלטה בדיון בהפקדה25/01/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/01/2012
קבלת תכנית02/11/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'201200125/01/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה