שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח מגורים - שדרות

תוכנית 21/ 02/ 101/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח מגורים - שדרות
מספר: 21/ 02/ 101/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח מגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1897חלק25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 02/ 101תכנית מתאר - שדרות - מע"רשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/08/1981תאריך פרסום: 18/08/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2738. עמוד: 269. שנה עברית: התשמא .
פרסום לאישור בעיתונים06/08/1981תאריך פרסום בעיתון: 06/08/1981. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/1981. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/1981. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית04/05/1981
פרסום להפקדה ברשומות19/02/1981תאריך פרסום: 19/02/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2694. עמוד: 1127. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים20/01/1981תאריך פרסום בעיתון: 20/01/1980. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/1980. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/1980. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה24/11/1980
קבלת תכנית01/10/1980