שינוי יעוד משצ"פ לאזור מגורים ג' - מגרש 88

תוכנית 22/ 03/ 102/ 115

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משצ"פ לאזור מגורים ג' - מגרש 88
מספר: 22/ 03/ 102/ 115
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת אחוזי בניה מ- %30 ל- %35
ב. שינוי מ- 56 יח"ד ל- 60 יח"ד וחלוקת מגרש ל- 2
מגרשים (30 יחי' + 30 יחי')
ג. הגדלת שטח אזור המגורים ע"י שינוי מ.ש.צ.פ.
ודרך מתוכננת.
ד. שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לשטח ציבורי פתוח.
ה. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח ושטח פרטי פתוח
לחניות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות
מגרש 88

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39586חלק6-9, 68-69, 72, 82, 94
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/10/1990תאריך פרסום: 25/10/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3807. עמוד: 178. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון באישור תכנית10/09/1990
פרסום להפקדה ברשומות27/05/1990תאריך פרסום: 27/05/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3769. עמוד: 2882. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים27/05/1990תאריך פרסום בעיתון: 27/05/1990.
החלטה בדיון בהפקדה07/05/1990
קבלת תכנית30/06/1989