שינוי יעוד משצ''פ למגורים א' שכונה 27 מגרש 22

תוכנית 17/ 03/ 354/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משצ''פ למגורים א' שכונה 27 מגרש 22
מספר: 17/ 03/ 354/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משצ"פ לאזור מגורים א' עם חזית מסחרית מס' יח"ד במגרש מס' 127
עד 4 יח"ד.

עיקרי ההוראות:
- שינוי ביעוד הקרקע משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א' עם חזית מסחרית (תא שטח מס' 127).
- קביעת שטחי הבניה המירביים באזור מגורים א' ל 98% מתוכם 50% המהווים שטחים עיקריים ו- 120 מ"ר לחזית מסחרית.
- קביעת השימושים המותרים ומגבלות בניה.
- קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
- קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
- קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרהטרהטרהט

תיאור המיקום:
שכונה 27
רחובות 3, 26

קואורדינטה X 177050
קואורדינטה Y 588500

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100488חלק22, 44, 48
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית17/ 03/ 354/ 3שינוי לתכנית מפורטת שכונות 26,27 -רהטשינוי
תוכנית17/ 02/ 223/ 15שינוי בזכויות בניה בתכנית מיתאר רהטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/04/2010תאריך פרסום: 28/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6080. עמוד: 2766. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים12/03/2010תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2010. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית28/12/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות03/09/2009תאריך פרסום: 03/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5994. עמוד: 5589. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים31/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/07/2009
החלטה בדיון בהפקדה27/10/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/01/2008
קבלת תכנית13/01/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200901428/12/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים106516/09/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200801027/10/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה