שינוי יעוד משצ''פ לשטח לבנייני ציבור - שכונה 8 - לקייה

תוכנית 7/ 03/ 484

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משצ''פ לשטח לבנייני ציבור - שכונה 8 - לקייה
מספר: 7/ 03/ 484
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח לבנייני ציבור להקמת מסגד כמפורט להלן:
א. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח לבנייני ציבור.
ב. קביעת שטחי הבנייה המרביים בשטח לבניני ציבור ל- 115%.
ג. קביעת תכליות, שימושים תנאים למתן היתר בנייה.
ד. קביעת שלבי ביצוע התכנית

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםלקיהלקיהשכ 8

תיאור המיקום:
שכונה 8
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף .

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100217חלק1
100220חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 164לקיה-שכונה 8שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/01/2008תאריך פרסום: 23/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5769. עמוד: 1675. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים11/01/2008תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2008. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית17/09/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/06/2007
פרסום להפקדה ברשומות30/04/2007תאריך פרסום: 30/04/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5657. עמוד: 2572. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים23/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/02/2007
החלטה בדיון בהפקדה23/01/2006
קבלת תכנית22/02/2005