שינוי יעוד מתעשיה ומלאכה למסחר ותעשיה עתירת ידע ברמת ישי

תוכנית ג/ 18474

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מתעשיה ומלאכה למסחר ותעשיה עתירת ידע ברמת ישי
מספר: ג/ 18474
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי וחלוקה מחדש של החלקות הקיימות באזור המיועד לתעשיה קלה ומלאכה.
ב. שינוי יעוד מתעשיה קלה ומלאכה ליעוד משולב, מסחר ותעשיה עתירת ידע.
ג. שיפור מערכת דרכים פנימיות, שינוי וביטול חלק מהדרכים הקימות.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד מתעשיה ומלאכה לשטח מסחר ותעשיה עתירת ידע.
ב. איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.
ג. קביעת התכליות המותרות בכל ייעוד קרקע.
ד. קביעת הוראות בניה - קביעת גודל מגרש מינמאלי, מרווחי בניה,גובה בניינים, וזכויות בניה
ה. קביעת הנחיות בינוי ופיתוח.
ו. קביעת הנחיות עיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11178חלק21-26, 30-32, 65-6729, 62, 64
11179חלק14-17, 19-2018, 21-24, 33-35, 44, 78, 80, 82-83
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ בת/ 219תכנית שינוי לתכנית ג / 4224 אזור תעשיה רמת ישיישינוי
תוכניתג/ בת/ 188רמת ישי אזור תעשיה.שינוי
תוכניתג/ 11589הגדלת אחוזי בניה ומספר קומות - רמת ישישינוי
תוכניתג/ 4224אזור תעשיה , רמת ישישינוי
תוכניתג/ 303מתאר רמת ישישינוי
תוכניתג/ 12016הרחבת כביש 75 - קטע צומת רמת ישי - צומת נהללשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/05/2011תאריך פרסום: 15/05/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6236. עמוד: 4166. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים01/04/2011תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2011. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט24/03/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/03/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות06/12/2010
פרסום להפקדה ברשומות16/09/2010תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 41. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2010
פרסום להפקדה בעיתונים13/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/07/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/06/2010
החלטה בדיון בהפקדה09/11/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/10/2009
קבלת תכנית21/10/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה