שינוי יעוד מתעשיה למתחם משולב מסחר, תעשיה קלה ומלאכה, אזור תעשיה מילואות

תוכנית ג/ 17552

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מתעשיה למתחם משולב מסחר, תעשיה קלה ומלאכה, אזור תעשיה מילואות
מספר: ג/ 17552
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדרת זכויות ומגבלות בניה למתחם נשוא התב"ע באיזור תעשיה (נעמן) מילואות.
עד היום טרם אושרה כל תכנית לאזור התעשיה נעמן

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד ח"ח 8.16 בגוש 10413 מתעשיה בהיקף בניה קיים של 16823 מ"ר למתחם משולב במסחר תעשיה קלה ומלאכה בהיקף בניה של 16600 מ"ר שטח עיקרי.
ב. איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית.
ג. קביעת תכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
ד. קיעת הוראות בניה גודל מגרש מינימלי, שטחי בניה, גובה מבנה, קווי בנין, הנחיות בינוי.
ה. התווית דרכים פנימיות וחניות במתחם.
ו. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים.
ז. קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10413חלק8, 12, 16
10414חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו21/05/2009
החלטה בדיון בהפקדה23/10/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/09/2008
קבלת תכנית12/03/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200801223/10/2008