שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח למגורים א דיר חנא

תוכנית ג/ 11440

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח למגורים א דיר חנא
מספר: ג/ 11440
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לתכנן את השטחים המותחמים בקו כחול עבה ולקבוע
הנחיות תכנון בהתאם לחוק התכנון והבניה תשנ"ה
1965 כולל יעודים וקביעת הוראות בניה לצורך הוצאות
היתרי בניה בשטח תכנית זו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא

תיאור המיקום:
ישוב: דיר חנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19410חלק11, 71
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף26/03/2000
קבלת תכנית26/07/1999