שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח מגורים ב' לגיטימיה למבנה קיים ירכא

תוכנית ג/ 12547

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח מגורים ב' לגיטימיה למבנה קיים ירכא
מספר: ג/ 12547
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטח של דונם אחד משטח חקלאי לאזור מגורים ב' למטרת בנייה פרטית.
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים ב.
קביעת התכליות המותרים לכל יעוד הקרקע.
קביעת הורקאות בניה.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
קביעת הנחיות סביבתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18926חלק56
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7506הרחבת תכנית מתאר ירכאשינוי
תוכניתג/ 11306שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב' והתווית דרכיםירכא, מתאר 1שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/06/2004תאריך פרסום: 10/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5304. עמוד: 3105. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים23/05/2004תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2004. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון באישור תכנית31/03/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית24/02/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/07/2003
פרסום להפקדה בעיתונים11/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 02/07/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2003. עיתון: אל-סינארה.
פרסום להפקדה ברשומות10/07/2003תאריך פרסום: 10/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5205. עמוד: 3430. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/06/2003
החלטה בדיון בוולק"ח01/06/2002
החלטה בדיון בהפקדה30/07/2001
קבלת תכנית31/05/2001