שינוי יעוד קרקע למגורים, שפ"פ, שביל וקרקע חקלאית, מושב ספסופה

תוכנית ג/ 16934

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד קרקע למגורים, שפ"פ, שביל וקרקע חקלאית, מושב ספסופה
מספר: ג/ 16934
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
העתקת שתי יחידות דיור מאושרות וייעוד שטחים לשפ"פ במושב ספסופה
שינוי בזכויות הבניה, תכסית הקרקע וקווי הבניין באזור מגורים

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים לשטח פרטי פתוח ושביל , משטח למבני משק ושטח פרטי פתוח למגורים ומשטח פרטי פתוח לדרך .
קבלת הקלה מקו בניין של דרך מס' 866 מ- 80 מ' מהציר ל- 50 מ' מהציר ע"פ שינוי מס '7 לתמ"א 3 .
הרחבת דרך מס' 2 ל - 14 מ' בהתקרבות לצומת.
הגדלת אחוזי הבנייה למגורים, הגדלת תכסית הקרקע במגרש 403 וקביעת קווי בניין
קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח .
קביעת זכויות והוראות בניה .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמרום הגלילמרום הגלילספסופה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
14452חלק3
14454חלק5, 8-15
14455חלק3, 5-7, 9-10, 12-13, 16
14457חלק10-11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9802הקצאת קרקע למגורים בספסופה, שינוי למפורטתשינוי
תוכניתג/ 8202מושב ספסופהשינוי
תוכניתג/ 12564אירוח כפרי במרחב תכנון מרום הגלילשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/03/2009תאריך פרסום: 05/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5925. עמוד: 2686. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים27/02/2009תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/02/2009. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה13/01/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/12/2008
החלטה בדיון באישור תכנית17/09/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3651. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים30/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה29/08/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/07/2007
קבלת תכנית07/03/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה