שינוי יעוד קרקע מבית קברות ל-מגורים ג', לצבורי פתוח לדרך משולבת ושביל

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 83

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד קרקע מבית קברות ל-מגורים ג', לצבורי פתוח לדרך משולבת ושביל
מספר: הצ/ 7/ 1/ 83
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע מבית קברות ל-מגורים ג',
לצבורי פתוח לדרך משולבת ושביל.
2. ביטול שביל קיים והפיכתו למגורים ג', צבורי פתוח
ולדרך משולבת.
3. חלוקה למגרשים.
4. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה
מגרש 13

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7863חלק14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים17/08/1998תאריך פרסום בעיתון: 17/08/1998.
פרסום לאישור ברשומות21/04/1994תאריך פרסום: 21/04/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4208. עמוד: 2979. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים01/12/1993תאריך פרסום בעיתון: 01/12/1993.
פרסום להפקדה ברשומות08/08/1993תאריך פרסום: 08/08/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4132. עמוד: 3841. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון בהפקדה17/02/1993
קבלת תכנית27/12/1992