שינוי יעוד קרקע מגורים בנחלה לאזור מגורים שלא

תוכנית בר/ 104/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד קרקע מגורים בנחלה לאזור מגורים שלא
מספר: בר/ 104/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי משקי (מגורים בנחלה)
לאזור מגורים שלא בנחלה וקביעת זכויות בניה חדשות
ב. הגדרת מגרש 581 כאזור מגורים שלא בנחלה.
ג. תכנית חלוקה של המגרש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגדרותמשגב דב

תיאור המיקום:
ישוב: משגב דב
גוש חדש 4665 מגרשים 58,581

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5005חלק15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/05/1999תאריך פרסום: 19/05/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4755. עמוד: 3327. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים25/04/1999תאריך פרסום בעיתון: 25/04/1999.
פרסום להפקדה ברשומות24/11/1998תאריך פרסום: 24/11/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4702. עמוד: 728. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים02/10/1998תאריך פרסום בעיתון: 02/10/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/09/1998
החלטה בדיון בהפקדה27/07/1998
קבלת תכנית07/06/1998