שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים - מעאוויה

תוכנית ענ/ 1227

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים - מעאוויה
מספר: ענ/ 1227
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים.
- קביעת הוראות בניה והנחיות בינוי.
- התווית דרכים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהעירוןבסמ"הבסמ"המועאוויה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20352חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 956תוספת לתכנית מס' ג / 763 - אזור תעשיה המערבי בנשרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה04/07/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/11/2011
קבלת תכנית07/04/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'201201204/07/2012
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'201101807/12/2011