שינוי יעוד שטח התכנית מאזור מגורים ב ישן למגורים ב' והרחבת דרכים

תוכנית רח/ 400/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד שטח התכנית מאזור מגורים ב ישן למגורים ב' והרחבת דרכים
מספר: רח/ 400/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטח התכנית מאזור מגורים ב ישן למגורים ב' והרחבת דרכים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
בין רחובות התקוה וההגנה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3705חלק350-352
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/10/1985תאריך פרסום: 27/10/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3263. שנה עברית: התשמו .