שינוי יעוד שטח וקביעת בינוי להקמת בניין מסחרי - שכ' שייח ג'ראח

תוכנית 7112

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד שטח וקביעת בינוי להקמת בניין מסחרי - שכ' שייח ג'ראח
מספר: 7112
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח מאזור מסחרי לאזור מסחרי מיוחד.
ב. קביעת בינוי להקמת בנין חדש, בהתאם לנספח הבינוי.
ג. קביעת קוי בנין חדשים, להקמת הבנין, כאמור.
ד. הגדלת מס' הקומות המירבי וקביעתם ל- 9 קומות באגפו הדרומי של הבנין ול- 6 קומות באגפו הצפוני.
ה. קביעת שטחי הבניה המירביים בשטח ל- 19.567.26 מ"ר מתוכם 5995.91 מ"ר שטחים עיקריים.
ו. קביעת השימושים בשטח למסחר בשלוש הקומות הראשונות ולמשרדים בקומות שמעליהן ושימושים טכניים בקומה העליונה.
ז. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
ח. קביעת שטחים עם זיקות הנאה לציבור והוראות לפיתוחם ולתחזוקתם .
ט. קביעת הוראות להקמת חניון לשימוש הציבור הרחב.
י. קביעת הוראות בגין מבנים גדרות ומדרגות להריסה.
יא. קביעת הוראות בגין עצים לעקירה.
יב. איחוד חלקות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
שכ' שייח ג'ארח,חלק מדרכים,
שטח בין קואורדינטות אורך 221/780 - 221/630
לבין קואורדינטות רוחב 633/175 - 633/075
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30506חלק7-9, 38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2969איזור התפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/2004תאריך פרסום: 05/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5261. עמוד: 1476. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים07/11/2003תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/06/2003
החלטה בדיון באישור תכנית29/10/2002
פרסום להפקדה בעיתונים01/08/2002תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות24/07/2002תאריך פרסום: 24/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5097. עמוד: 3400. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/06/2002
החלטה בדיון בהפקדה21/06/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/10/2000
קבלת תכנית14/08/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200201529/10/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים22029/07/2002