שינוי יעוד שטח חקלאי לאזור חקלאי עם מגורים

תוכנית ק/ 91

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד שטח חקלאי לאזור חקלאי עם מגורים
מספר: ק/ 91
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד שטח חקלאי לאזור חקלאי עם מגורים.
2. מתן היתר בניה למבני מגורים קיימים בלבד.
(לפי המצב הקיים ובהתאם לתשריט בתכנית)
3. תנאים תברואתיים וסביבתיים ינתנו בזמן מתן היתר
בהנחיית המשרד לאיכות הסביבה ולפי הוראות משרד
הבריאות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזקסםכפר קאסםכפר קאסם

תיאור המיקום:
ישוב: כפר קאסם
מגרש 6

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8865חלק35
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/12/1998תאריך פרסום: 08/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4708. עמוד: 1095. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים27/11/1998תאריך פרסום בעיתון: 27/11/1998.
פרסום להפקדה בעיתונים23/12/1993תאריך פרסום בעיתון: 23/12/1993.
פרסום להפקדה ברשומות09/12/1993תאריך פרסום: 09/12/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4175. עמוד: 1168. שנה עברית: התשנד .
החלטה בדיון בהפקדה04/08/1993
קבלת תכנית05/01/1992