שינוי יעוד שטח ממלונאות למוסד פרטי ודרך חדשה. מושב שורש

תוכנית מי/ 606/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד שטח ממלונאות למוסד פרטי ודרך חדשה. מושב שורש
מספר: מי/ 606/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משטח למלונאות ומשטח חקלאי לשטח למוסד פרטי לבית אבות / דיור מוגן.
2. קביעת מספר יחידות למוסד ל- 300 .
3. קביעת תכנית בינוי הכוללת התויית דרכים פנימיות וחניות כמסומן בנספח הבינוי.
4. קביעת שטחי בניה בהיקף כולל של 34.650 מ"ר מהם 8.500 מ"ר שטחי שרות.
5. קביעת מעבר לרכב חירום בתחום התכנית.
6. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
7. קביעת הוראות בגין בנינים להריסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםחתכים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהשרששורש

תיאור המיקום:
מושב שורש,
חלקות ארעיות 2, (חלק) 3 (חלק).
שטח בין קואורדינטות אורך 633/370 - 633/584
לבין קואורדינטות רוחב 206/390 - 206/750
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29706חלק11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
תוכניתמי/ 606מלונאות.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/2007תאריך פרסום: 04/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5713. עמוד: 4262. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים27/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2007. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט19/07/2007
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה05/07/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/05/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות16/06/2005
פרסום להפקדה ברשומות15/03/2005תאריך פרסום: 15/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5379. עמוד: 2009. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/02/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית21/02/2005
פרסום להפקדה בעיתונים28/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט20/01/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/11/2004
החלטה בדיון בהפקדה19/10/2004
קבלת תכנית18/08/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/08/2004