שינוי יעוד של חלק ממגרש למבני ציבור למגרש למגורים בעין הוד

תוכנית חכ/ 35/ ד/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד של חלק ממגרש למבני ציבור למגרש למגורים בעין הוד
מספר: חכ/ 35/ ד/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד של חלק ממגרש למבני ציבור שמספרו 72 למגרש למגורים חדש א'.
- הקטנת גודל מגרש מינימלי מ- 1000 מ' ל- 100 מ"ר עבור מגרש למגורים א' ול- 88 מ"ר
עבור מגרש למבני ציבור, בתחום תכנית זו בלבד.
- קביעת הוראות בניה ומתן זכויות בניה לצורך מתן היתר בניה בניה קיים עפ"י התשריט.
- איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים.
- קביעת קווי בניין לפי הקיים בתשריט.

עיקרי ההוראות:
- מתן הוראות שמכוחן ניתן להוציא היתרי בניה.
- מתן הנחיות לפיתוח המגרש ועיצוב ארכיטקטוני.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלעין הוד

תיאור המיקום:
שטח בנוי עין הוד - מגרש 72

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחכ/ 35/ דעין הוד.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה14/09/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/08/2011
קבלת תכנית27/02/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'201101014/09/2011