שינוי יעוד של מגרשים לשטח פרטי פתוח ושל שטח פרטי פתוח למגרשי מגורים

תוכנית בר/ 104/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד של מגרשים לשטח פרטי פתוח ושל שטח פרטי פתוח למגרשי מגורים
מספר: בר/ 104/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד של מגרשים לשטח פרטי פתוח ושל שטח
פרטי פתוח למגרשי מגורים שלא בנחלות.
ב. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם
לתשריט.
ג. קביעת מגרשים שלא בנחלות (שכון בנים).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגדרותמשגב דב

תיאור המיקום:
ישוב: משגב דב
החלקות ארעיות.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4999חלק155-156, 173, 176
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים01/01/1995תאריך פרסום בעיתון: 01/01/1995.
פרסום לאישור ברשומות04/12/1994תאריך פרסום: 04/12/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4265. עמוד: 926. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה ברשומות05/05/1994תאריך פרסום: 05/05/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4212. עמוד: 3231. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים29/04/1994תאריך פרסום בעיתון: 29/04/1994.
החלטה בדיון בהפקדה01/12/1993
קבלת תכנית03/10/1993