שינוי יעוד של מגרשים

תוכנית עח/ 139/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד של מגרשים
מספר: עח/ 139/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של מגרש 5 א' מחלק מנחלה מפוצלת למשק
עזר מס' 103 והחזרת מעמדה של חלקה 5 לנחלה חקלאית
בלתי מפוצלת.
אישור קו בנין צדדי של 3.65 במגרש 103 עפ"י מצב
קיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר חיים

תיאור המיקום:
ישוב: כפר חיים
חלקה ארעית 103.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8310חלק5
8314חלק25
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/12/1998תאריך פרסום: 08/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4708. עמוד: 1092. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים13/11/1998תאריך פרסום בעיתון: 13/11/1998.
פרסום להפקדה ברשומות03/05/1998תאריך פרסום: 03/05/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4641. עמוד: 3476. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים10/04/1998תאריך פרסום בעיתון: 10/04/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/03/1998
החלטה בדיון בהפקדה10/11/1997
קבלת תכנית14/08/1997