שינוי יעוד - מושב עמקא.

תוכנית ג/ 8717

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד - מושב עמקא.
מספר: ג/ 8717
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לתכנן את השטח התחום בקו הכחול הנ"ל ולקבוע הנחיות
תכנון, סייגים והוראות לתכנון המפורט.
א. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים בתחום
התוכנית.
ב. התווית רשת הדרכים למינהן, סיווגן וביטול הגדרות
דרך קיימות.
ג. קביעת הוראות בנייה שונות המסדירות מגורים, מבני
ציבור, ספורט, אזורים משקיים ומתקנים הנדסיים.
ד. קביעת הוראות לטיפוח שטחי נוי ולהסדרת השימוש
בשטחים ציבוריים.
שינוי יעוד משטח למבני צבור ושטח פרטי פתוח למגורים,
מבני צבור וספורט, בניני משק, מתקנם הנדסיים, שטח
לתכנון בעתיד, שטח פרטי פתוח ודרכים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרעמקה

תיאור המיקום:
ישוב: עמקה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18687חלק69-7114, 74
18689חלק341
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5567חלוקת מגרשים מחדש, עמוקהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/1996תאריך פרסום: 21/07/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4430. עמוד: 4201. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/06/1996
החלטה בדיון באישור תכנית26/02/1996
פרסום להפקדה ברשומות23/11/1995תאריך פרסום: 23/11/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4353. עמוד: 616. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים02/11/1995תאריך פרסום בעיתון: 02/11/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/09/1995
החלטה בדיון בהפקדה15/02/1995
קבלת תכנית29/11/1994