שינוי יעוד - רחוב מלכי ישראל 10 נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 160

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד - רחוב מלכי ישראל 10 נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 160
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת מצב קיים במגרש ע"י שינויים ביעודי קרקע והגדלת זכויות בניה.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת השימושים המותרים לכל יעוד קרקע.
ב. שינוי יעוד משצ''פ למגורים א'.
ג. שינוי וקביעת קווי בניין והוספת אחוזי בניה.
ד. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
ה. הריסת פיתוח החורג מגבולות המגרש.
ו. תוספת קומת מרתף.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבותמלכי ישראל

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 161250
קואורדינטה Y 592364
רח' מלכי ישראל 10

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39574חלק5488, 107
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 48יעוד שטח למסודות ציבור שטחים ציבוריים - נתיבותשינוי
תוכנית22/ 03/ 102/ 58שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מיגורים ב' - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/06/2012תאריך פרסום: 14/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6431. עמוד: 4710. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים25/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/05/2012
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט10/05/2012
החלטה בדיון באישור תכנית16/01/2012
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2011תאריך פרסום: 14/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6250. עמוד: 4805. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/05/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית18/04/2011
פרסום להפקדה בעיתונים15/04/2011תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט31/03/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/03/2011
החלטה בדיון בהפקדה07/12/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/01/2008
קבלת תכנית09/10/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה