שינוי יעוד, שינוי קווי בנין

תוכנית עח/ 139/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד, שינוי קווי בנין
מספר: עח/ 139/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור נחלות למגרש מגורים במושב.
ב. שינוי קווי בנין במגרש יט' 23 לפי הקיים:
קו בנין צדדי מזרחי מ- 4 מ' ל- 2.8 מ'.
קו בנין אחורי מ- 7 מ' ל- 4 מ'.
ג. אשור בניה בשלש קומות לפי הקיים בחריגה מהוראות
תכנית המתאר עח / 200.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר חיים

תיאור המיקום:
ישוב: כפר חיים
מגרש 30

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8311חלק2423
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים15/01/1999תאריך פרסום בעיתון: 15/01/1999.
פרסום לאישור ברשומות06/01/1999תאריך פרסום: 06/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4719. עמוד: 1551. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה ברשומות03/02/1998תאריך פרסום: 03/02/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4615. עמוד: 2204. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים30/01/1998תאריך פרסום בעיתון: 30/01/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/01/1998
החלטה בדיון בהפקדה09/06/1997
קבלת תכנית26/01/1997