שינוי יעודי הקרקע מ- תעשייתי ל- תעסוקה, ככר פתוחה לציבור במסגרת הש.פ.פ.ג.שמואל

תוכנית ממ/ 3062/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעודי הקרקע מ- תעשייתי ל- תעסוקה, ככר פתוחה לציבור במסגרת הש.פ.פ.ג.שמואל
מספר: ממ/ 3062/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אזור המשלב מגורים (204 יח"ד),תעסוקה, משרדים, מסחר ומבני ציבור.
סביב כיכר ציבורית ע"י:
1. שינוי יעוד אזור תעשיה ל:
א. מגורים מיוחד ומסחר.
ב. תעסוקה ומסחר עם זכות מעבר לרכב ולהולכי רגל.
ג. שטח ציבורי פתוח.
2. שינוי יעוד מ"דרך מאושרת" לשטח ציבורי פתוח.
3. שינוי יעוד שטח ציבורי פתוח לאזור תעסוקה ומסחר .
4. איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה -1965
5. קביעת זכויות בנייה והוראות לבינוי , פיתוח ועיצוב ארכיטקטוני.
6. שינוי יעוד משטח לבניני ציבור לשטח ציבורי פתוח.

6. שינוי יעוד משטח לבנייני ציבורי פתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגבעת שמואלגבעת שמואלגבעת שמואלברלב חיים

תיאור המיקום:
בדרום:רח' חיים בר לב, בצפון:שצ"פ ע"פ תכנית ממ/3107 -מאושרת
במזרח:רחוב הגובל עם שטח שפוט פתח-תקוה, במערב: אזור לתעסוקה.
רשות גובלת: פתח תקווה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6368חלק3, 51
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתממ/ 3062חלוקת שטח למגרש תעשייתי, מגרש לבנייני ציבור, דרך ושטח ציבורי פתוח.שינוי
תוכניתממ/ 950תכנון כוללשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/02/2011תאריך פרסום: 23/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6203. עמוד: 2693. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים04/02/2011תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2011. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/01/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות16/05/2010
פרסום להפקדה ברשומות07/01/2010תאריך פרסום: 07/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6044. עמוד: 1272. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים10/12/2009תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/11/2009
החלטה בדיון בהפקדה19/05/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/03/2003
קבלת תכנית10/02/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה