שינוי יעודי קרקע בתחום התכנית,הגדלת בית עלמין קיים

תוכנית עח/ 27/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעודי קרקע בתחום התכנית,הגדלת בית עלמין קיים
מספר: עח/ 27/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדרת מסגרת תכנונית לישוב עם 282 יח"ד בתחום מחנה
הישוב הקיים ובצמוד לו.
ב. שינוי יעודי קרקע בתחום התכנית:
1. מאזור מגורים ומבני ציבור - לאזור מגורים א', אזור מגורים ב',
שטח למבני ציבור, שטח ציבורי פתוח, אזור ספורט, רצועה להסדרת
נחל, אזור לחניות, רחוב משולב, דרכים ודרך פטרול.
2. מאזור חקלאי - לאזור מגורים א', אזור מגורים ב', שטח ציבורי פתוח,
אזור ספורט, מבני משק, אזור תעשייה, רצועה להסדרת נחל, מתקן
הנדסי, רחוב משולב, דרכים ודרך פטרול.
3. מאזור מבני משק - לאזור תעשייה, לאזור חקלאי, לבית עלמין,
דרכים ודרך פטרול.
4 . מאזור תעשייה - לאזור חקלאי ולדרכים.
5. מדרכים - לאזור מגורים א', אזור מגורים ב', שטח ציבורי פתוח,
שטח למבני ציבור, אזור לחניות, רחוב משולב, אזור תעשייה,
מבני משק ואזור למתקני מים.
6. מאזור ספורט - לדרך.
ג. הגדלת בית עלמין קיים.
ד. התווית דרכים חדשות.
ה. קביעת שימושים מותרים והוראות בנייה בתחום התכנית.
ו. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים, בהתאם להוראות פרק ג'
סימן ז' לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה - 1965.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפריד חנהיד חנה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8633חלק15, 27
8634חלק13
8635חלק2-1011
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 27/ 1כנון מחדש והתאמה למצב קיים,תכנית מוגשת בהתאם ובכפיפות להוראות תכנית המתארשינוי
תוכניתמשמ/ 23שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/07/2006תאריך פרסום: 25/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5559. עמוד: 4446. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים09/07/2006תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט28/06/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/06/2006
החלטה בדיון באישור תכנית12/03/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות07/12/2005
פרסום להפקדה ברשומות27/09/2005תאריך פרסום: 27/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5441. עמוד: 4306. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2005
פרסום להפקדה בעיתונים03/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/07/2005
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט31/07/2005
החלטה בדיון בהפקדה18/07/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/07/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף19/05/2005
קבלת תכנית19/05/2005