שינוי יעודי קרקע מאזור תעשיה ומגורים א' למגורים ב' ושטחי ציבור

תוכנית ש/ 1111

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעודי קרקע מאזור תעשיה ומגורים א' למגורים ב' ושטחי ציבור
מספר: ש/ 1111
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעודי קרקע מאזור תעשיה ומגורים א' ל-
א. אזור מגורים ב'.
ב. שטח לבניני ציבור (אב"צ).
ג. שטח ציבורי פתוח (שצ"פ).
ד. דרכים.
- הקטנת קווי בניין עפ"י המסומן בתשריט ו/או עפ"י הקיים ערב הפקדת התכנית.
- אפשרות למתן היתרי בניה לכל הבניה הקיימת ביום הפקדת התכנית.
- קביעת זכויות והוראות בניה חדשות ליעודי הקרקע הכלולים בתכנית.

עיקרי ההוראות:
קביעת יעודי הקרקע והוראות לבניה בתחומם, הן בנוגע להיתרי בניה חדשים
והן להיתרי בניה למבנים הקיימים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןג'סר א-זרקאג'סר א-זרקא

תיאור המיקום:
דרום מערב ג'סר אלזרקא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10397חלק110-112103, 108-109, 113, 115
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתש/ 519דרום ג'סר אל זרקא חלוקה חדשה בגושים 10397,10398 .שינוי
תוכניתש/ 730תוספת אחוזי בניה ג'סר אלזרקא.כפיפות
תוכניתש/ מק/ 733ג'סר אל זרקא.כפיפות
תוכניתש/ מק/ 1076תוספת יחידות דיור בג'סר אל זרקאכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/04/2009תאריך פרסום: 06/04/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5939. עמוד: 3280. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים20/03/2009תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2009. עיתון: כל אל ערב.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה22/02/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/02/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית08/04/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות01/01/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר25/09/2007
פרסום להפקדה ברשומות11/09/2007תאריך פרסום: 11/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5717. עמוד: 4361. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים10/09/2007תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2007. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/08/2007
החלטה בדיון בהפקדה02/05/2007
פרסום הכנת תכנית ברשומות05/04/2005תאריך פרסום: 05/04/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5388. עמוד: 2328. שנה עברית: התשסה .
קבלת תכנית28/02/2005
פרסום הכנת תכנית בעיתונים27/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/02/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/02/2005. עיתון: הצופה.
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית30/06/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה