שינוי יעודים בשכונה 24 רהט

תוכנית 17/ 03/ 251/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעודים בשכונה 24 רהט
מספר: 17/ 03/ 251/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית להקצאת שטח למגורים בבניה רוייה "ב" ולחזית מסחרית, הכולל 66 יח"ד, ע"י שינויי יעודי קרקע משטח לתכנון בעתיד למגורים ב' עם חזית מסחרית, (מגרשים מס' 195- 185).
ב. הסדרת גבולות והגדלת 3 מגרשים למגורים א', הכוללים סה"כ 6 יח"ד ב- 3 מגרשים ( מגרשים מס' 144, 148, 150).
ג. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ד. יצירת מגרש למבני ציבור - גני ילדים שכונתיים (מגרש מס' 901).
ה. קביעת הנחיות זכויות ומגבלות הבניה.
ו. קביעת שלבי ביצוע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרהטרהטרהט

תיאור המיקום:
שכונה 24, מול השוק העירוני

גושים וחלקות:
גוש: 100225/5 חלקה: 2 (חלק)
גוש: 100623 חלקה : 89 (חלק)
גוש: 100419 חלקות: 58 (חלק), 57(חלק)
גוש: 100418 חלקות: 1,4,3,67 , חלקות: 65 (חלק), 68 (חלק), 74 (חלק)
גוש 100226 (בהסדר) - גוש שומא 48 חלקה 1 (חלק)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100225חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית17/ 02/ 402תכנית מתאר רהטשינוי
תוכנית17/ מק/ 2155קביעת מגבלות אחידות לקוי בנין בכול אזורי המגורים ברהטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/08/2010תאריך פרסום: 29/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6131. עמוד: 4596. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים09/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2010. עיתון: עיתון יומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/06/2010
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט27/06/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות16/11/2009
הוגשו התנגדויות27/07/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5822. עמוד: 3549. שנה עברית: התשסח .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית22/05/2008
פרסום להפקדה בעיתונים16/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט30/04/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה04/06/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/05/2006
קבלת תכנית27/03/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה