שינוי יעודים להקמת מוסד ציבור וביצוע תוספות בניה- בתי אונגרין. שכ' מאה-שערים

תוכנית 5008

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעודים להקמת מוסד ציבור וביצוע תוספות בניה- בתי אונגרין. שכ' מאה-שערים
מספר: 5008
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט להלן:
1. שינוי יעוד השטח מאזור מגורים 3 לאזור מגורים מיוחד, לשטח למוסד, לשטח פתוח פרטי, לשטח פתוח פרטי מעל למקלט.
2. שינוי יעוד שטח מדרך לאזור מגורים מיוחד, לשטח לשטח לתחנת טרנספורמציה ולשטח פתוח פרטי.
3. שינוי יעוד שטח משטח לבנין ציבורי לשטח למוסד .
4. שינוי יעוד שטח ממעבר ציבורי להולכי רגל לשטח פתוח פרטי, לשטח למוסד ולשטח לתחנת טרנספורמציה.
5. שינוי יעוד שטח משטח פתוח ציבורי לאזור מגורים מיוחד, לשטח למוסד ולשטח פתוח פרטי.
6. שינוי יעוד שטח מאזור מסחרי לאזור מגורים מיוחד.
ב. קביעת הוראות בגין שימור הבניינים שבתחום מתחם "בתי אונגרין", תוך התרת תוספות בניה בהם כמפורט להלן:
1.קביעת בינוי לתוספות בניה בחזיתות הבניינים המסומנים באותיות ח', י"ד, ט"ו, ט"ז, י"ח, י"ט, כ', ל' לשם הרחבת יח"ד קיימות ו/או הוספת יח"ד חדשות, בהתאם לנספח בינוי.
2. קביעת בינוי לתוספת קומה או קומות מעל הבניינים הקיימים המסומנים באותיות ז' ,ח', ט"ז,י"ז, כ',ל, לשם הרחבת יח"ד קיימות ו/או הוספת יח"ד חדשות, בהתאם לנספח בינוי.
3. קביעת בינוי לתוספת בניה בבניינים המסומנים באותיות ט' (תוספת בחזית הבנין ותוספת קומה ) ו- י"ג (תוספת בחזית הבנין ותוספת קומה ) לשם הרחבת בתי כנסת הקיימים בשטחים כאמור, בהתאם לנספח הבינוי.
ג. קביעת בינוי להקמת מוסד חדש בבנין המסומן באות כ"ט , בהתאם לנספח בינוי.
ד. קביעת השימושים המותרים בשטחי המוסדות שבתחום התכנית.
ה. קביעת שטחי הבניה המירביים, מס' הקומות המירבי, קווי הבנין המירביים לתוספות הבניה, וגובה הבניה המירבי ובמספר יחידות הדיור המירבי בכל אחד מהשטחים המיועדים לבניה.
ו. קביעת הוראות בינוי ופיתוח בתחום התכנית ותנאים למתן היתרי בניה בשטח.
ז. קביעת הוראות להקמת תחנות טרנספורמציה בשטח התכנית.
ח. קביעת הוראות בדבר פיתוח שטח לחניה פרטית בתחום התכנית.
ט. קביעת הוראות בדבר פיתוח שטח פתוח ציבורי מעל מקלט ציבורי שבתחום התכנית.
י. קביעת הוראות בדבר מבנים , גדרות ומדרגות להריסה.
יא. ביטול קטע מדרך מאושרת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםזוננפלד, מאה שערים, שבטי ישראל, שומרי אמונים

תיאור המיקום:
שכונת מאה שערים, המתחם הידוע בשם "בתי אונגרין"
שטח בין הרחובות מאה שערים , שומרי אמונים, שבטי ישראל ורח' זוננפלד .
גוש 30059 - חלק מחלקה 154/8 , גוש 30086 חלק מחלקה 266/35
שטח בין קואורדינטות רוחב 632/550 - 632/750
ובין קואורדינטות אורך 221/225 - 221/550
הכל עפ"י השטח שבתחום הקו הכחול שבתשריט התכנית .

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30060חלק58-63, 91-9281
30063חלק238
30088חלק221
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2097קביעת אתרים לשימורשינוי
תוכנית2069אחוד חלקות במאה שערים, שבטי ישראל.שינוי
תוכנית3470תוספת קומה לבתים א',י"א (רח' שומרי אמונים)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/12/2005תאריך פרסום: 08/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5467. עמוד: 736. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים11/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/10/2005
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט09/10/2005
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה13/09/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות14/04/2005
פרסום להפקדה ברשומות17/01/2005תאריך פרסום: 17/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5359. עמוד: 1098. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/12/2004
פרסום להפקדה בעיתונים26/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/11/2004
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/11/2004
החלטה בדיון בהפקדה08/06/2003
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף02/04/2003
קבלת תכנית27/01/2003