שינוי יעוד

תוכנית טב/ 3018

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד
מספר: טב/ 3018
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משצ"פ לאיזור מעורב שצ"פ/שב"צ
למטרת הקמת מוסד לגמילה מסמים.
2. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטייבהטייבהטייבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7838חלק21-22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטב/ 1111/ 2/ אשינוי יעוד אדמה מאזור חקלאי לתעשיה, פתיחת דרכים ושבילים, ביטול דרכים קיימות,שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים23/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות15/04/2004תאריך פרסום: 15/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5289. עמוד: 2552. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/01/2004
החלטה בדיון באישור תכנית24/09/2003
פרסום להפקדה בעיתונים30/05/2003תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/05/2003
פרסום להפקדה ברשומות29/05/2003תאריך פרסום: 29/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5190. עמוד: 2603. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/03/2003
החלטה בדיון בהפקדה16/10/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/06/2001
קבלת תכנית24/05/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200301724/09/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים30529/05/2003