שינוי לאזור מגורים בנחלה שאינה מפוצלת למגרש מגורים 450, הסדרת קוי בנין.

תוכנית עח/ 139/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לאזור מגורים בנחלה שאינה מפוצלת למגרש מגורים 450, הסדרת קוי בנין.
מספר: עח/ 139/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי ייעוד מאזור מגורים בנחלה מפוצלת (מגרשים 45 +45א')
לאזור מגורים בנחלה שאינה מפוצלת (מגרש 45) ולמגרש
מגורים (450).
ב.הסדרת קווי בנין לבניה קיימת בנחלה 45 .
1. הסדרת קו בניין קדמי לבית מגורים מ- 5 מ' ל- 4.15 מ'.
2. הסדרת קו בניין צד לבית מגורים מ- 4 מ' ל- 3.07 - 3.10 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר חיים

תיאור המיקום:
גוש: 8314 - (ארעית 119 בתצ"ר 677/92).

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8310חלק43
8314חלק10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשמ/ 8/ עחשינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/03/2005תאריך פרסום: 15/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5379. עמוד: 2022. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים28/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית18/10/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/07/2004
פרסום להפקדה ברשומות14/07/2004תאריך פרסום: 14/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5314. עמוד: 3408. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים25/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/05/2004
החלטה בדיון בהפקדה02/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/12/2003
קבלת תכנית18/11/2003