שינוי למתאר אילניה

תוכנית ג/ 4216

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי למתאר אילניה
מספר: ג/ 4216
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של חלק מהשטח חקלאי
הוספת מגרשים חדשים עבור מגורים עם שטח חקלאי
שינוי חלוקה וגבולות של חלקות קיימות
יעוד אתור ושינוי יעוד לשטחים המיועדים שטח
ציבורי פתוח לדרכים פנמיות וחניה
התווית דרכים ציבוריים ודרכי גישה לשטחים
חקלאים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןאילניה

תיאור המיקום:
ישוב: אילניה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15140חלק90-9192, 113, 1001
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3643תכנית מתאר אילניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/1984תאריך פרסום: 05/01/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3010. עמוד: 1248. שנה עברית: התשמד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/03/1983
החלטה בדיון באישור תכנית05/01/1983
פרסום להפקדה ברשומות17/06/1982תאריך פרסום: 17/06/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2826. עמוד: 2139. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים18/04/1982תאריך פרסום בעיתון: 18/04/1982.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/01/1982
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו29/01/1982
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה29/01/1982
החלטה בדיון בהפקדה20/07/1981
קבלת תכנית07/04/1981