שינוי לסעיף "מיקום מבנה למגורים לא יעלה על 50מ' מגבול הדרך".

תוכנית גז/ מק/ 4/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לסעיף "מיקום מבנה למגורים לא יעלה על 50מ' מגבול הדרך".
מספר: גז/ מק/ 4/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי לסעיף25 חלק ו' בתכנית מפורטת גז/ 4/ 5:
"מיקום מבנה למגורים לא יעלה על 50 מ' מגבול הדרך אליה צמודה חלקה א'".
תחום מגורים יהיה כל התחום על פי התשריט במשמ 55.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרסתריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4752חלק36
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/05/2007
פרסום להפקדה ברשומות15/05/2007תאריך פרסום: 15/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5665. עמוד: 2787. שנה עברית: התשסז .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200703130/05/2007