שינוי לקו בנין כביש, שינוי לג/ 5268, מנוף

תוכנית מש/ מק/ 01/ 009

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לקו בנין כביש, שינוי לג/ 5268, מנוף
מספר: מש/ מק/ 01/ 009
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית עפ"י סעיף 62 א(א)4 לחוק התכנון והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמנוף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19808חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5268כפר תעשיתי מנוףשינוי