שינוי לתוכנית מיתאר , קטע צפוני של דרך מהירה

תוכנית 5/ 02/ 102/ 66

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתוכנית מיתאר , קטע צפוני של דרך מהירה
מספר: 5/ 02/ 102/ 66
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לסלילת דרך ראשית עוקפת באר שבע
מצד מזרח על ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
ישוב: באר שבע
דרך עוקפת מזרחית
גושים: 1 / 100228 ח"ח 4 - 8, 14 - 16
1 / 100216 ח"ח 1
100216

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38063חלק6
38582חלק9, 17
100216חלק10, 15, 19, 28, 32-33, 35
100228חלק12
168001חלק1, 5
216001חלק1-2
228001חלק2, 4-8, 11-12, 14-17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/03/1997תאריך פרסום: 16/03/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4503. עמוד: 2573. שנה עברית: התשנז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/03/1997
פרסום לאישור בעיתונים07/03/1997תאריך פרסום בעיתון: 07/03/1997.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/02/1996
החלטה בדיון באישור תכנית10/10/1995
פרסום להפקדה ברשומות11/06/1995תאריך פרסום: 11/06/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4312. עמוד: 3688. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים16/03/1995תאריך פרסום בעיתון: 16/03/1995.
קבלת תכנית09/03/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/02/1995
החלטה בדיון בהפקדה06/02/1995
החלטה בדיון בביטול הפקדה06/02/1995