שינוי לתכניות ג/3805, ג/ 9069, ג/ 9228 - עצמון

תוכנית ג/ 14061

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכניות ג/3805, ג/ 9069, ג/ 9228 - עצמון
מספר: ג/ 14061
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הרחבת הישוב עצמון ותוספת 171 מגרשים לבניה.
2. הסדרת זכויות הבניה של תושבי שגב הישנה.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
ב. קביעת הוראות בניה- קביעת צפיפות, צרוחי בניה,גובה הבנינים.
ג. איחוד וחלוקה מחדש.
ד. קביעת הוראות לפיתוח נוף ושמירת יער.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבשגב (עצמון)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19790חלק72, 74
19810חלק25
19813חלק106-115, 119-120, 122-123, 125-130, 136, 162, 164, 166, 168, 172, 181, 183, 211, 213, 215, 218, 223-224, 227, 234, 236-237, 23983-84, 94-96, 179, 185, 187, 189, 191, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 219, 221, 232, 238
19814חלק3, 8, 10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9069עצמון - שכונה מזרחית, שינוי למתאר ג / 3805.שינוי
תוכניתג/ 3805תכנית מפורטת שגבשינוי
תוכניתג/ 9228הכנת תכנית למרכז שרותים משגבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/03/2007תאריך פרסום: 29/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5647. עמוד: 2218. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים09/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2007. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט28/02/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/02/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות31/10/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2006
פרסום להפקדה ברשומות24/04/2006תאריך פרסום: 24/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5520. עמוד: 2600. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים17/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/03/2006
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט06/03/2006
החלטה בדיון בוולק"ח17/01/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית30/11/2004
החלטה בדיון בהפקדה04/02/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/07/2003
קבלת תכנית29/06/2003