שינוי לתכניות מתאר מס' 21 / 02 / 101 ו- 21 / 02 / 101 / 2 מגרש 199 שדרות

תוכנית 21/ 02/ 101/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכניות מתאר מס' 21 / 02 / 101 ו- 21 / 02 / 101 / 2 מגרש 199 שדרות
מספר: 21/ 02/ 101/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח לאזור מגורים א' (בנה ביתך) על ידי שינויים
ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות

תיאור המיקום:
ישוב: שדרות
שכונת בנה ביתך "בית השואבה"

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1899חלק118
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/12/1993תאריך פרסום: 26/12/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4179. עמוד: 1423. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה ברשומות10/06/1993תאריך פרסום: 10/06/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4119. עמוד: 3210. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים06/05/1993תאריך פרסום בעיתון: 06/05/1993.
החלטה בדיון בהפקדה01/03/1993
קבלת תכנית11/09/1991