שינוי לתכנית ב.ע. 44 תכנית מאוחדת לקביעת אזורים

תוכנית תא/ 1425

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית ב.ע. 44 תכנית מאוחדת לקביעת אזורים
מספר: תא/ 1425
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להתיר תוספת קומה ה' לבנין בית מלון בן 4 קומות על
עמודים שהוקם על החלקה 94 בגוש 6909 ולשנות בהתאם
לכך את התכנית ב.ע. 44 - תכנית מאוחדת לקביעת אזורים
(תקון 1941) - על שינוייה (להלן התכנית הראשית")
אשר ההודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בעתון הרשמי
מס' 1142 מיום 1941 / 11 / 20.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
ישוב: תל אביב-יפו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6909חלק94
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים28/03/1973תאריך פרסום בעיתון: 28/03/1973.
פרסום לאישור ברשומות23/03/1973תאריך פרסום: 23/03/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1905. עמוד: 1329. שנה עברית: התשלג .
החלטה בדיון באישור תכנית27/12/1971
פרסום להפקדה בעיתונים13/09/1971תאריך פרסום בעיתון: 13/09/1971.
פרסום להפקדה ברשומות12/08/1971תאריך פרסום: 12/08/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1746. עמוד: 1. שנה עברית: התשלא .
החלטה בדיון בהפקדה26/07/1971
קבלת תכנית09/06/1970