שינוי לתכנית ג/ 5473 ו- ג/ 12139 , כפר יהושוע

תוכנית יז/ מק/ 12139 / 01

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית ג/ 5473 ו- ג/ 12139 , כפר יהושוע
מספר: יז/ מק/ 12139 / 01
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
חילופי שטחים ע"י איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמה , קביעת הוראות בניה לגבי קווי בניין ומס' יח"ד במגרש בהתאם למסומן בתשריט ומבלי לשנות את זכויות הבניה עפ"י תכנית ג/ 12139 המאושרת - כפר יהושוע.

עיקרי הוראות התכנית:
חילופי שטחים במגרש 109 וחלק ממגרש 110 בגוש 10605 מחלקה 3 ע"י איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה מבלי לשנות את סה"כ השטח המותר בתחום התכנית ומבלי לשנות את זכויות הבניה עפ"י ת.מ מס' ג/ 12139 המאושרות .
שינוי בקו בנין אחורי מערבי ליח"ד מס' 2 בלבד מ-3 מ' ל- 1.95 מ' עפ"י המסומן בתשריט .
הגדלת מס' יח"ד ללא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות .
הקלה במס' מבני המגורים המותרים במגרש מ-1 יח"ד ל-2 יח"ד נפרדים .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלכפר יהושע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10605חלק3, 40, 109
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5473חלוקת מגרשים מחדש כפר יהושע והסביבהשינוי
תוכניתג/ 12139מושב כפר יהושוע - הוראות בניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה29/07/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/10/2006תאריך פרסום: 05/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5587. עמוד: 222. שנה עברית: התשסז .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200700729/07/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200601130/11/2006